ORDNINGSREGLER FÖR HELSINGBORGSHUS NR 13

Här följer en sammanställning över en del av de viktigaste besluten som fattats och som även delgivits samtliga bostadsrättsinnehavare under åren.

Lägenhet

och tillhörande utrymmen bör i bostadsrättsinnehavarens eget intresse vårdas väl. Anmäl omedelbart uppkomna skador eller fel inom lägenheten eller fastigheten till Riksbyggen Dag & Natt  tel 0771-860 860 eller fastighetsservice@riksbyggen.se.

Vatten

Se till att avloppsledningar inte täpps igen och att vattenkranar är täta. Kontrollera att kranarna är stängda även om stamledningen är stängd. Det åligger lägenhetsinnehavaren att informera sig om avstängningsmöjligheterna. Visa hänsyn genom att te.x inte tappa upp badvatten nattetid. Det är viktigt att anmäla minsta läckage till Riksbygggens Fastighetsservice Dag och Natt 0771-760 860.

Wc

Endast toalettpapper får användas i Wc. Sanitetsbindor o dyl får ej spolas ner i toalettstolen.

Radio

Tv, bandspelare, grammofon och cd-spelare får inte vara så högt påsatta att det stör grannarna. Nattetid måste musik och annan underhållning undvikas.

Entré, trappuppgång och källargång

får inte användas som förvaringsrum för barnvagnar, möbler, cyklar, sopor o dyl. Dessa utrymmen får inte vara lekplats för barn. Stenar eller dörrmattor får inte läggas mellan dörrkarm och dörr.

Sopor

Allt hushållsavfall skall sorteras och läggas i respektive kärl i soprummet. Var vänlig följ uppsatta anslag. I källsorteringen i sophuset får dock ej bildelar, byggdelar, färgburkar och oljedunkar kastas. Den boende svarar själv för transport till soptippen av detta avfall.

Balkong

Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor eller kläder från balkong eller fönster.Balkonglådor skall  placeras på insidan av balkongen. Mattor, kläder o.dyl får ej hängas på utsidan av balkong eller fönster. Tvätt får ej hängas synlig på balkongen.

Tvättavdelning -  nytt digitalt tvätttbokningsprogram
Bokningstavlor finns utanför respektive tvättstuga

Det finns tre tvättpass att välja mellan måndag-lördag 07.00-12.00, 12.00-17.00 och 17.00-21.00, söndag 9.00-12.00. Utöver de här angivna tiderna är strömmen bruten. Ingen tvätt helger (röda dagar) Tvätttider ska alltid bokas, manual för hur man bokar finns i varje hus´ tvättavdelning. Bokning kan även göras här på hemsidan under fliken "boka tvättstugan" men först måste du skapa ett konto det gör du i bokningstavlan i tvättavdelningen.

Tvättstugan skall lämnas väl rengjord efter användning, fönsterna skall stängas. För tvättstugans utrustning gäller särskilda instruktioner som SKALL följas. Tvättstugan får ej upplåtas till utomstående. Respektera angivna tvättider och blockera inte tid för andra. Tag med tomma tvättmedelspaket och flaskor och släng dem i  soprummet.

OBS!! Mattor får ej tvättas i maskinerna, detta skall göras i grovtvättstugan på gaveln Frontgatan 1c. Bokas i din tvättavdelning.

Tvätt i i bostaden i egen maskin gäller samma tider som i tvättstugan.

Cykelrum

Cyklar får ej ställas i källargång, barnvagnsrum, trapphus ej heller fastkedjas i eller utanför trapporna.

Garage

Garage och parkeringsplatser fördelas efter kösystem. Anmälan göres hos Riksbyggen tel. 0771-860 860.  Det är ej tillåtet att låna ut nycklar till utomstående för att dessa ska kunna tvätta eller dammsuga sina bilar.  OBS!!! Rökning i garaget absolut förbjudet.

Brandskydd

Det är förbjudet att röka i trappor, källare, tvättstuga och garage. Tändstickor och öppen eld får inte användas i dessa utrymmen. Brandskyddskontroller utförs inom fastigheterna inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet.

Djur

Katter och hundar ska noga övervakas så att de ej förorenar eller för oljud. De får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdarna eller i planteringarna. Lägg aldrig ut mat till fåglar och katter på gårdarna, eftersom det drar till sig möss och råttor.

Bilkörning

Det är tillåtet att köra in på området för att lasta i och ur bilen. Detta får dock ta max 15 minuter. Bilkörning på området får även ske när det gäller sjukdomsfall. Bommarna som öppnas ska stängas så fort de passerats.

Elfel och vattenläckage

Felanmälan göres hos Riksbyggen Dag & Natt på telefon 0771-860 860. Akuta fel som kräver jourutryckning anmäles först till  någon av styrelsens ledamöter. Förteckning med styrelsens sammansättning finns anslaget i trapphusen

Paraboler

Parabol får sättas upp på balkongen om antennen är ordentligt förankrad i balkonggolvet. Antennen får inte sticka ut mer än 10 cm utanför balkongfronten.

Barnvagnsrum

Är till för barnvagnar, rollatorer och rullstolar som är i bruk - inget annat.

Ventilation och värme

För att underlätta för matosen att vädras ut, är det lämpligt att öppna ett fönster under pågående matlagning.

Respekt och hänsyn

Reparation- och renoveringsarbete får utföras måndag-fredag  kl. 07.00-20.00 och lördag kl. 08.00-18.00. Söndagar och andra helgdagar tillåts inte renoveringsarbeten eller annan verksamhet som kan störa andra boende.

Gasutsläpp eller liknande

Med tanke på olyckan som inträffade i Kemiras anläggningar under början av 2005 har styrelsen beslutat att följande åtgärder skall vidtas om något liknande kommer att inträffa igen:

  • centralventilationen kommer stängas genom styrelsens försorg
  • de boende ansvarar själv för att ventilerna i lägenheterna stängs. Glöm inte att stänga de s k springventilerna som sitter ovanför fönstren

Helsingborg 2018

Styelsen